AMK-lege: "Forslaget er usolidarisk, uetisk, transportøkonomisk og medisinsk feil"

Av
DEL

LeserbrevAdministrasjonens innstilling til fremtidig sykehusstruktur forHhelgeland er snart opp til votering. Det påhviler styret et særskilt stort ansvar for alle fremtidige pasienter på Helgeland.
Gjennom mitt virke som lege og AMK-lege ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har jeg vært involvert i de fleste transportsenarioer i regionen. Det er en svært kompleks øvelse å organisere transportløsning , en må hensyna både reisetid, faglig riktig sykehusnivå og også tidvis koordinere med traumesenter eller involvere Seaking fra Bodø med evt. spesialtrent brannmannskap. For hver transport reduseres gjenværende beredskap i den kommunen ambulansen forlater, og vi søker å gjøre denne sårbare tiden så kort som mulig. Både ambulansebiler, ambulansebåter og ambulansehelikopter har begrenset aktivtid, og når denne er brukt opp tilkommer hviletid med ytterligere redusert beredskap.

Det forslaget som nå foreligger, med stort akuttsykehus / fullverdig traumesykehus lokalisert til Rana er den absolutt vanskeligste løsningen en kan velge. Det betyr lange ambulanseturer (selv om reisetiden for pasienter fra Sømna - Rana er 4 timer vil ambulansebilen være ute av sitt beredskapsområdet i 8 timer).
For øyboerne påløpet både båttransport og en lengere ambulansetransport enn nødvendig.
For alle innbyggerne på Helgeland med unntak av bynære områder i Rana blir transporttiden økt i forhold til mer sentral plassering av hovedsykehuset.
Dette er usolidarisk, uetisk, transportøkonomisk og medisinsk feil.
Det er begrenset med økonomsikse ressurser i helsevesenet. Disse må brukes på mest mulig pasientrettet behandling fremfor transport. Den eldste befolkningen får lengst reisevei, og aktvtiden blir brukt opp på lange returreise. Dette gjelder også ambulansehelikopteret, som for sørfylket sin del får kortere reisetid til Namsos enn Rana. Totalt sett reduseres aktuttberedskapen i regionen, og det sier seg selv at prehospital tjenester blir satt i en svært vanskelig situasjon,.
Grunnet (unødvendig ) lang reisevei vil mange kommuner måtte opprette følgetjeneste, som for det første vil være svært kostnadsdrivende og for det andre urealistisk å få til.

Det hele kan unngås ved å plassere hovedsykehuset mer sentralt, slik at hvert transportoppdrag får kortere varighet og vi faktisk beholder alle helgelendinger som pasienter i det nye sykehuset. Byfolk må være med å spleise på den byrden reisetiden er, slik at vår felles beredskap blir best mulig ivaretatt. Det handler om etikk og solidaritet.

Slik forslaget nå ligger planlegges det i realiteten for at sørfylket flys til et annet sykehus enn Hsyk ved alvorlige tilstander, og jeg mener også at mange transporter vinterstid ikke lar seg gjennomføre med helikopter til Rana og da må en benytte Bodø. Igjen påløper økt transporttid, og redusert aktiv beredskap. I siste instans fører dette til at Hsyk får færre akuttpasienter. Dette går ut over den faglige kvaliteten i teamene som skal ta i mot akuttpasientene.

Det planlegges med andre ord for at vi ikke kan bli så gode som potensialet vårt er.

Forslaget er så dårlig fundamentert at jeg anbefaler styret å ikke godta denne løsningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags