Svar til Allskog sitt innlegg 4. april

Allskog sin næringspolitiske sjef, Anna Ceselie Brustad Moe, rykket hardt ut mot vårt innlegg om hogst i vårskogen med tilsvar på ting vi ikkje hadde nevnt i vårt innlegg. Mesteparten av tilsvaret til Brustad Moe består av standardfraser fra skogindustrien. Her svarer vi på noen av dem.

Om tilstanden i skogen

Situasjonen for skogen er ikke spesielt bra, den siste utgaven av Naturindeksen viser at skogen er det norske økosystemet med klart dårligst tilstand. Skogen er det økosystemet med flest arter og flest truede arter, og selv om ikke alle dens beboere er på rødlista betyr det likevel at de alle kunne trenge betydelig bedre livsforhold. Noe Allskog sjelden virker å ta reelt hensyn til. Faktisk er det Allskog som rapporterer om flest brudd på miljøsertifiseringen. I en undersøkelse fra 2012 viste det seg at skogeiere i Allskogs område hadde i alt hogd i 528 nøkkelbiotoper, 104 av dem var hogd helt bort. Vår erfaring med Allskog er dessverre IKKJE at det positive slaget.

Om sertifiseringsordninger

Internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringsordninger innebærer likeverdig partnerskap mellom partsgrupper sammensatt av ulike samfunnsinteresser, ikke bare næringssiden. Dette er en grunnleggende mangel ved PEFC-ordningen, som ingen norske miljøorganisasjoner stiller seg bak. PEFC FSC er en mer miljøvennlig standard, med deltagelse av både næring, friluftsliv og miljø, men enn så lenge finnes det ingen nasjonal standard tilpasset norske forhold. Dette ønsker miljøorganisasjonene å gjøre noe med, og har derfor gått sammen blant annet skognæring og industri for å bedre denne situasjonen. Sammen vil man kunne utarbeide kompromisser som gir bedre bærekraft bruk av skogen, til beste for både næring, naturmangfold og klima.

Om klimaaspektet

Naturvernforbundet er selvsagt en ivrig forkjemper for at 1,5-gradersmålet fra Paris-avtalen skal nås, men det skjer ikke ved intensivert hogst eller manglende økologisk bærekraft. Skal vi nå målet om å stoppe tapet av naturmangfold, kreves det betydelig mer vern i dag, OG mer miljøvennlige driftsmetoder i skogbruket.

Om hogst i vårskogen

Det hadde vært fint om Brustad Moe hadde bedre argumenter for å drive hogst i hekke og yngletia enn at det passer næringa dårlig å ta hensyn til dyr og fugler. Skognæringa er en bransje som i stor grad overvåker og godkjenner seg sjøl. Når samfunnet viser så stor tillitt til næringa skulle det bare mangle at næringa tar grunnleggende hensyn som forøvrig var normal skogeieretikk for noen tiår tilbake.

Tage Vedal

Skoggruppa

Naturvernforbundet i Nordland