Gå til sidens hovedinnhold

Naturvernforbundets feilaktige påstander

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Naturvernforbundets feilaktige påstander

Vi i skogbruket forstår ikke Naturvernforbundets (NVFB) motstand mot økt bærekraftig bruk av fornybare ressurser fra skogen for å erstatte bruk av fossile ressurser. I sitt tilsvar til ALLSKOG i Helgelendingen den 18.april brukes feilaktige påstander for å fremme budskapet om å la skogen stå urørt.

Vi gjennomgår påstandene i rekkefølge her;

  1. NVFB påstår at hogst i vårskogen i hekke- og yngletiden bør stoppes, fordi Naturindeks for Norge forteller at skogens økosystem er så dårlig. Naturindeksen ble så sterkt kritisert for manglende vitenskapelighet og troverdighet, da den ble utgitt at daværende Landbruksminister krevde at kriteriene ble endret. Indeksen brukes derfor ikke i beslutningsgrunnlag for forvaltning av skog, fordi den ikke er anerkjent av det offentlige.
  2. Det er sant at halvparten av de utrydningstruede artene i Norge bor i skoglandskapet. Skogbruket har derfor et stort ansvar for å ivareta disse artene. Utviklingen for disse artene i Norsk Rødliste tilsier at tilstanden bedres, og at skogbrukets miljøhensyn derfor virker.
  3. NVFB påstår at ALLSKOG sjelden tar hensyn til truede arter i skogen og at vi har flest brudd på miljøsertifiseringen. Dette er direkte feil. ALLSKOG hadde en gjennomgang av hogster tilbake i tid i 2012. Gjennomgangen viste ingen brudd på sertifiseringen, men avvik som nå har lukket. Det betyr at erstatningsbiotoper for avvikene er opprettet av biologer, slik at en sikrer ivaretakelse av likt biologisk mangfold avvikene tilsa. Om skogbruket hadde stått for tap av verneverdig biologisk mangfold i Norge, så hadde ikke næringa hatt noe eksistensgrunnlag. NVFB må ikke tro at vi som bruker skogen også til næringsmessig utnyttelse ikke er glad i det mangfoldet av arter vi har i naturen. Økt digitalisering i skogbruket fører nå til mer treffsikkerhet, nøyaktig kartfesting og færre feil for alle aktører som bruker skogen i næringssammenheng.
  4. NVFB påstår at FSC sertifiseringsordningen i skogbruket er mer miljøvennlig enn PEFC sertifiseringen som omfatter det norske gårdsskogbruket i dag. En kan ikke konkludere på forhånd hvordan en norsk FSCsertifisering vil slå ut i forhold til PEFC. Denne ordningen finnes ikke i dag, og slik noen innenfor miljøorganisasjonene i Norge allerede har forskuttert et forhandlingsresultat, vil den båndlegge så store produktive skogarealer at norsk skogindustri ikke vil få nok tilgang på tømmer, og dermed ikke kan bruke ordningen. Undertegnede skal selv delta i forhandlingene om en slik ny ordning, som først kan være klar i 2020. Når vi vet at ca 30% av skogen i Norge allerede er underlagt restriksjoner, må en faktisk se på mulighetene for å fjerne noen av hindringene for å kunne ta i bruk skogens fornybare ressurs for samfunnet. NVFB påstår også at ingen norske miljøorganisasjoner stiller seg bak PEFCsertifiseringen. Det er en merkelig påstand all den tid Friluftsrådenes Landsforbund deltok og gikk god for siste revisjon med kravene de leverte fra en samlet miljøbevegelse.
  5. NVFB påstår at klimamålene ikke kan nås ved intensivert hogst. Dette er direkte feil og understreket både av FN og våre egne myndigheter. Klimamålene kan ikke nås uten økt bærekraftig bruk av skogressursen.
  6. NVFB påstår videre at det kreves betydelig økt vern av skog for å sikre tap av biologisk mangfold. Det er ikke noe tap av biologisk mangfold i norske skoger i dag, det er derimot et økt biologisk mangfold. Det er heller ikke et klimatiltak å verne skog. Det er avklart i omforent rapport fra Miljødirektoratet, NIBIO og Landbruksdirektoratet; «Vern eller bruk av skog som klimatiltak M-519 2016.» 
  7. NVFB påstår også at skogbruket bare for 10-20 år tilbake stoppet hogst i vårtiden og dermed hadde «normal skogeieretikk». Det kan nok påstås at en for 40-50 år siden hadde noe redusert skogsdrift i vårtiden. Dette var på grunn av at veiene var uframkommelige i noen måneder i teleløsning i tillegg til at de manuelle skogsarbeiderne ble satt til skogplanting i disse periodene. Normal skogeieretikk slik ALLSKOG tolker det er å forvalte skogen for det beste for samfunnet og kommende generasjoner. Bidra til binding av CO2, verdiskaping og grønne inntekter i distriktene. Dette gjøres gjennom å følge lov og sertifiseringsregler som vi vet virker for ivaretakelse av skogens flotte biologiske mangfold.

Anna Ceselie Brustad Moe

Næringspolitisk sjef ALLSKOG SA

Kommentarer til denne saken