Hva er det egentlig Leirfjord Senterparti ved Trine Fagervik lurer på?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Samtlige partier i Leirfjord, inkludert Senterpartiet, hadde i forrige kommunestyreperiode satt av midler til gjennomføring av en driftsanalyse i kommunen. Dette for å synliggjøre mulighetene for innsparing i kommende økonomiplanperiode. Bakgrunnen er kjent for politikerne i Leirfjord: Utgiftene er større enn inntektene, og regjeringens kommunepolitikk kveler de små kommunenes økonomi. Hadde Arbeiderpartiet ledet landet ville vi hatt et helt annet utgangspunkt, men slik er det dessverre ikke.

Leirfjord Sp ved Trine Fagervik skriver i sitt debattinnlegg at PWC rapporten hadde som hovedtema for innsparing å legge ned de to siste oppvekstsentrene Ulvangen og Tverlandet. Rapporten er på 52 sider og skole og oppvekst er tema på 8 av disse sidene. Alle sektorer i kommunen er omtalt i rapporten, så her tror jeg Senterpartiets gruppeleder må ha skumlest når hun inntar et slikt standpunkt.

Fagervik skriver videre i sitt innlegg at Senterpartiet hadde konkrete forslag til innsparinger på andre budsjettposter uten at oppvekstsektoren berøres. Reduserte rente- og avdragsutgifter og et beskjedent lønnsoppgjør er sentralt i deres forslag. Videre sier Fagervik at det i ettertid har vist seg at dette er et realistisk forslag og at nå trenger vi i realiteten nesten ikke å gjøre noe.

Hva var det egentlig Senterpartiet foreslo som tiltak for å få kommuneøkonomien i balanse. Det var som følger:

· Reduksjon sykefravær

· Vakanse i stillinger

· Innsparing gjennom naturlig avgang (pensjonering eller at folk slutter i stillingen)

· Effektivisering og aktiv nedbemanning

· Økt oppholdsbetaling ved sykehjemmet

· Reduserte rente- og avdragsutgifter

· Beskjedent lønnsoppgjør

Dette i tillegg til rådmannens øvrige forslag til innsparingstiltak. I rådmannens forslag var nedlegging av oppvekstsentrene på Tverlandet og i Ulvangen med, dette var Sp i mot, men de gikk inn for en reduksjon i kommunens arbeid med flyktninger og en reduksjon av voksenopplæringen.

Senterpartiets forslag betyr i realiteten at skolesektoren som er den nest største sektoren i Leirfjord med en ramme på i underkant av 40 mill. skal skjermes og at all nedbemanning og omstrukturering skal tas på de andre enhetene. Dette kan bety kutt i bemanningen på sykeheimen og i hjemmebasert omsorg, samt få konsekvenser for bemanningen i helsetjenesten vår (leger/ fysioterapi/ helsearbeidere), og reduksjon av tilsatte på teknisk side og i kommuneadministrasjonen.

Senterpartiet ved Trine Fagervik unnlater i tillegg å nevne at vi i årets budsjett ikke har avsatt en eneste krone til uforutsette hendelser. Formannskapet, hvor Fagervik er medlem, har fått framlagt flere saker av administrasjonen om behov for ekstraordinære midler. På denne bakgrunnen har vi bevilget ca. 4 millioner i ekstraordinære tiltak så langt i år. Det er tiltak som vil vare i mange år fremover og som det må tas høyde for i årsbudsjettet for 2021. I kommunestyremøte 24.09 ble disse økningen lagt inn i årets budsjett. Vi måtte øke bruken av sparepengene våre fra 7,3 millioner til 7,7 millioner. Dette på tross av lavere rente, og resultatet av årets lønnsoppgjør som er tatt inn. Hvordan er det mulig at Leirfjord Senterparti ikke har fått dette med seg?

Utbygging av Leirfjord barne- og ungdomsskole (Lbu) og Leirfjord sykehjem.

Prosessen med utbygging og tilpasning av Lbu har pågått i to år og har allerede påført kommunen store utgifter. Satsingen har alle partier vært enige i, og vi fattet tilslutt et enstemmig vedtak høsten 2019. Alle berørte parter ble hørt med aktiv involvering av tillitsvalgte og ansatte.

At administrasjonen i april 2020 ønsket å skrote det store arbeidet som var nedlagt, samt starte en ny prosess uten å ha hatt en intern diskusjon med tillitsvalgte og ansatte som har bidratt, var for Arbeiderpartiet helt utenkelig å gå inn på.

At Senterpartiet velger å sette til side alt det arbeidet som er nedlagt i forarbeidene overrasker oss. I det nye forslaget som Fagervik refererer til så skulle vi bygge ut arealet ved Lbu med 700 m2, noe som er langt ut over det behovet vi har. Hvilke grendeskoler skal inn i dette bygget?

Som om dette ikke var omfattende nok skriver Fagervik i sitt debattinnlegg at vi bør starte en prosess med å flytte vårt moderne legekontor til dagens sykehjem, og å omgjøre også disse arealene til Leirfjord barne- og ungdomsskole.

Hva vil det koste å skrote et 10 år gammelt legesenter for å omgjøre dette til skolelokale? Her synliggjør Senterpartiet at de har et uansvarlig forhold til bruk av offentlige midler. De sier heller ikke hvordan Leirfjord kommune skal finansiere et slikt sløseri.

Arbeiderpartiet har som målsetting å tilrettelegge for alle som bor og velger å bo i denne kommunen. Det har vi bevist de siste årene gjennom våre prioriteringer. Herunder nevnes:

· Oppgradering av brannstasjonen

· Ny brannbil

· Fibersatsing

· Ekstraordinære midler til opprustning av kommunale veier

· Lav eiendomsskatt

· Tilskudd til lekeareal i grendene

· Økt tilskudd og investeringsmidler til lysforeningene

· Omfattende barnehagesatsing

I tillegg planlegges det ombygging, renovering og tilbygg på Leirfjord barne- og ungdomsskole og ved Leirfjord sykeheim.

Avslutningsvis er det betimelig å stille Senterpartiet samme spørsmål som vi fikk, nemlig: Hva er det egentlig Senterpartiet vil med Leirfjord kommune, og hva har de å vise til i de årene de var i posisjon og styrte.

Undrer oss over hva Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil med Leirfjord kommune


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken