Endring må til – av hensyn til pasientene

Framtidas sykehus: Direktøren i Helgelandssykehuset redegjør for arbeidet med ny sykehusstruktur.

Framtidas sykehus: Direktøren i Helgelandssykehuset redegjør for arbeidet med ny sykehusstruktur. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

I forrige uke vedtok styret for Helgelandssykehuset ny ambulanseplan. Vedtaket betyr at ambulansestasjonene i Hattfjelldal, Konsvikosen og Nesna avvikles til fordel for nye stasjoner i Utskarpen og på Trofors. Endringen gir bedre muligheter for å opprettholde og videreutvikle kompetansen i ambulansetjenesten. Kravene til behandling som starter prehospitalt – det vil si før pasienten kommer til sykehuset – skjerpes. Vi er nødt til å ta strukturelle grep for å sikre en tjeneste som er bærekraftig fram i tid, både faglig og ressursmessig, og som gir folk på Helgeland en like god og trygg tjeneste som det pasienter andre steder i landet får.

Ambulanseplanen har skapt betydelig engasjement, spesielt blant lokalpolitikere og innbyggerne i de aktuelle kommunene, men også blant vårt eget ambulansepersonell som blir direkte berørt. Beslutninga om å avvikle fødetilbudet i Mosjøen utløste en liknende bølge av frustrasjon – utallige leserinnlegg, møter og markeringer målbar en misnøye og motargumentasjon som vi har lyttet nøye til og tatt på største alvor. Det har blitt stilt spørsmål ved lederegenskaper hos enkeltpersoner og ledergruppe, og ikke alle har vært enige i det vi mener er faglig begrunnede og nødvendige endringer. Vi har kjent på motvinden. Samtidig er det vi har opplevd i vår mest sannsynlig en liten krusning sammenliknet med den brottsjøen som vil komme når arbeidet med framtidig sykehusstruktur og lokalisering tar ei ny omdreining. Endringer gir alltid friksjon. Det må både helseforetaket og befolkninga på Helgeland være forberedt på.

Det offentlige helsevesenet i Norge setter trygge rammer rundt hver og en av oss, livet gjennom. Det velferdsgodet som dette sikkerhetsnettet utgjør har det tatt generasjoner å bygge opp, og det er et resultat av medisinsk utvikling og politisk styring og prioritering. Ingen ønsker at helsetilbudet skal bli dårligere, tvert imot. Godt informerte pasienter og pårørende stiller stadig høyere krav til de tjenestene vi leverer, og vi arbeider målrettet og systematisk for å heve kvaliteten i alt vi gjør. Bare slik kan vi levere en tjeneste som svarer til brukernes forventninger. I dag skjer endringene raskere enn noen gang – alderssammensetning og bosettingsmønster, sykdomsbilde, teknologi og medisin endres. Utfordringene som dette gir helsesektoren, er svært omfattende. Det å fortsette som i dag, med eksempelvis en ambulansestruktur som ble lagt 15-20 år tilbake i tid, vil ikke være bærekraftig inn i framtida. Som helseforetak må vi våge å gjøre de valgene som vi mener er riktige for framtida. Vi må våge å ta debatten, og vi må tåle å stå i det ubehagelige. Alle våre beslutninger skal være grunnfestet i ett mål, nemlig økt pasientsikkerhet. Dersom foreslåtte endringer ikke fører til økt kvalitet og økt sikkerhet for pasienten, skal de legges til side. Endringer som fører til økt pasientsikkerhet og bedre tjenestetilbud er det imidlertid vår plikt å foreslå og gjennomføre.

Etter sommeren skal det avgjøres om de foreslåtte kriteriene for tomt og lokalisering av et nytt sykehusbygg på Helgeland skal vedtas. Forslaget innebærer at de fire byene/regiontettstedene Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund blir med i den videre prosessen. Som en del av lokaliseringsutredningen pågår det et utvidet alternativsøk. Det betyr at de ulike alternativene for framtidig sykehusstruktur på Helgeland skal utredes fullt ut. Det er et arbeid vi utfører på oppdrag fra Helse Nord: Vår eier har gitt oss et klart mandat når det gjelder hvilke alternative modeller som skal utredes. I styresak 136/2015 utvider Helse Nord det såkalte alternativ 2 fra Utviklingsplanen, og ber Helgelandssykehuset også utrede behovet for et indremedisinsk akuttsykehus ved en eller flere av de desentraliserte lokasjonene, det vil si i tillegg til det store akuttsykehuset (alternativ 2b). Mandatet sier samtidig at plasseringen av det store akuttsykehuset vil avgjøre behovet for sykehus med akuttberedskap for indremedisin. Hva vil det bety for pasienter, ansatte, rekruttering, tjenestetilbud og økonomi dersom vi lander på bare ett, stort akuttsykehus? Hva vil konsekvensene være dersom vi går for en kombinert løsning med ett sykehus og flere distriktsmedisinske sentre? Og hva betyr det for Helgeland at nasjonal helse- og sykehusplan i realiteten åpner for kombinasjoner mellom store og små akuttsykehus, et alternativ som ikke lå på bordet da vårt utviklingsarbeid startet i 2013? Viktigst av alt: vil den løsninga vi til slutt foreslår være liv laga? Vil det oppfylle målet med å opprettholde og videreutvikle spesialisthelsetilbudet på Helgeland for framtidige generasjoner, vil det være gjennomførbart rent økonomisk, og vil det være levedyktig på sikt? Eller finnes kanskje svaret et helt annet sted, utenfor vår geografiske region?

Mulighetene og utfordringene som ligger i disse spørsmålene angår og berører hele Helgeland. Foruten de politiske og samfunnsmessige konsekvensene en endring av sykehusstrukturen fører med seg, vil det få en direkte konsekvens for svært mange mennesker. Når jeg ser hvilken kraft som ligger i protestene mot å flytte tre ambulanser er det lett å bli pessimist med tanke på det endringsarbeidet vi står foran. Jeg velger likevel å være optimist. Vi har en gylden mulighet til å bygge en spesialisthelsetjeneste som gir et likeverdig og godt behandlingstilbud når ulykke eller sykdom rammer, og som tilbyr ei faglig interessant framtid for alle som skal arbeide der. Vår utfordring blir å formidle konsekvensene av våre valg på en slik måte at vi oppnår forståelse og høyest mulig grad av aksept for endringer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags