Senterpartiets arbeidslivspolitikk og syn på lederlønninger i offentlig sektor

Senterpartiets politikk fremmer en sterk offentlig sektor som gir gode tjenester til innbyggerne. Arbeidsfolk både i offentlig og privat skal sikres tilsetninger og lønn som bygger på et oversiktlig og godt system som baserer seg på de avtaler og system som er utviklet i samspill mellom myndigheter ,arbeids og arbeidstakeres organisasjoner. Arbeidstakernes rettigheter i Norge må derfor styrkes- og ikke svekkes- etter Senterpartiets mening. Senterpartiet gikk derfor imot å endre arbeidsmiljøloven i Stortinget i 2015 og i 2017, en endring som ga økt rom for midlertidig ansettelser og svakere arbeidstidsbestemmelser. Senterpartiet ønsker derfor

• En kultur for fast tilsetting og heltidsstillinger. Å reversere endringer i arbeidsmiljøloven som svekker arbeidstakernes rettigheter.

• Nei til tilpasninger til EU/EØS som svekker arbeidstakernes rettigheter.

• At norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten.

• Norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som arbeider i Norge

Norsk arbeidsliv må utvikles videre i et samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Samarbeidet skal bidra til et godt arbeidsmiljø og tillitt mellom ledere, tillitsvalgte og arbeidstakere. Dette vil være med på å stimulere til ansvar for egen arbeidsplass og bidra til utvikling av arbeidsplassen og dermed øke produktiviteten.

Senterpartiet ønsker derfor å innføre en tillitsreform i kommunal sektor slik at ansatte får tillitt til å gjennomføre oppgaver i stedet for å måtte dokumentere og formalisere. Tillitt mellom arbeidsgivere og arbeidstaker har vært en viktig faktor i oppbygging av vårt velferdssamfunn.

Lederlønningen i offentlig sektor har økt betraktelig mer enn for arbeidstakere. I 2019 økte lønnen til de statlige lederne i snitt med hele 4,8 prosent, mens lønnsveksten for arbeidstakere ellers var på 3,6. Statistikken (Statistisk sentralbyrå) viser også at denne trenden har vart over tid. Ser man på de siste fem årene, har lederlønningene i staten i snitt økt med 3,9 prosent per år, mens gjennomsnittet for alle arbeidstakere i Norge har ligget på 2,7 prosent. Senterpartiet mener at denne utviklingen ikke er ønskelig og har derfor tatt til orde for et lønnstak for ledere i offentlig sektor på 1,5 mill. Forslaget innebar at ingen nyansatte ledere i staten skal tilbys mer enn det, og at de som allerede tjener mer skal få «lønnsfrys» og ikke nye lønnsøkninger.

Dagens regjering bryter sine egne mål om å vise moderasjon. I statens egne retningslinjer om lederlønn i staten står det at «Lønnsutviklingen for ledere skal over tid være på linje med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig».

Forskning i økonomi og psykologi viser at det ikke er hold i antakelsen om at skyhøye lederlønninger gir bedre ledelse . Professor Geir Kirkebøen hevder i en artikkel at Skyhøy lønn gir dårligere ledelse.. Han underbygger dette med blant annet forskningsresultater fra nobels minneprisvinner i økonomi, Daniel Kahneman.

Ved å stemme på Senterpartiet vet du at vi vil arbeide for å trygge arbeidsvilkårene for alle ansatte og i tillegg innføre tak for lederlønninger i offentlig sektor.

Karl-Hans Rønning

Gruppeleder fylkestingsgruppe

Nordland Senterparti.