Nye målinger og rapporter viser at klimaendringene er vesentlig større enn tidligere antatt.

En ny rapport sier vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Å reise gir store klimagass utslipp. Bruken toget vil kunne redusere dette, eventuelt valg av et reisemål som ikke har så lang reisevei. Det anbefales også å vurdere om reisen virkelig er nødvendig å utføre.

Det har vist seg at teknologien vi har med internett og bruken av for eksempel Teams gjør at møter kan utføres uten å fysisk møtes.

Det er i tillegg antatt at reisevirksomheten ikke vil øke, men heller avta i forhold til før Covid pandemien.

De overnevnte klima målene tilsier at å ta i bruk nye urørte natur områder er på alle punkt ikke i tråd med målene som settes i fremtiden.

Beregninger av klimaeffekten angående arealbruksendringer basert på informasjon om areal og arealbrukskategori. Eksempler på slike arealbruksendringer kan være nedbygging av myr eller skog til infrastruktur, eller planting av skog.

Ved Avinors gjennomgang av planene i 2015 og 2021 er det avdekket behov for enkelte endringer av eksisterende reguleringsplan. Planen omfatter et planområde på i underkant av 2.000 daa for en flyplass med rullebane på 2200 meter hvorav hovedandelen gjelder formål til lufthavn, mens resterende arealer hovedsakelig er veiareal.

Bruk av anleggsmaskiner knyttet til anleggsaktivitet under byggeprosessen kommer i tillegg som et miljø fiendtlig faktor.

Stortinget burde vurdere om byggingen av nye flyplasser i Norge er hensiktsmessig og anlegge i henhold til globale lovnader om redusering av CO2 utslipp.

Noen av prosjektene er ikke anbefalt bygd på grunn av antatt passasjer grunnlag allerede før pandemien, og med utsiktene fremover vil reisevirksomheten avta.

Det settes søkelys på et grønt skifte, men egentlig er bygging av to storflyplasser 20 mil fra hverandre et skritt i feil retning i så måte.

Stortinget har vedtatt at kortbane flyplassene i Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund skal bestå. Det vil da bli et passasjergrunnlag på maksimum 36.000 mennesker.

Oslo economiscs har uttalt i en rapport følgende i en rapport laget på oppdrag fra Avinor: Break-even-nivået innebærer at samlet trafikk på ny Mo i Rana lufthavn blir 318.000 i 2026 mot ca. 100.000 i dag. Dette er en økning på 218 pst. Vi vurderer at det er mest sannsynlig at trafikken kommer til å være under break-even-nivået.

Vi har heller ikke vurdert miljø- og klimavirkninger i byggeperioden, på grunn av mangel på data.

Vi ser at for reisende til/fra Mosjøen og Sandnessjøen vil en ubetydelig andel begynne å fly via ny lufthavn i Mo i Rana.

Det lave passasjer grunnlaget er satt likt som vår elastisitetsberegning med 91.000 reisende pr. år på direkteruten Mo i Rana-Oslo.

Dette tilsvarer at Widerøe etablerer seg med ett 78-seters fly og flyr 3 avganger pr. dag, med en kabinfaktor som er noe lavere enn 70 prosent. Både monopolsituasjon, lav kabinfaktor og lite fly gjør at billettprisene blir relativt høye i dette scenariet.

Regjeringen har bestemt at Helgelandssykehuset i fremtiden i både Sandnessjøen og Mo i Rana, der Sandnessjøen skal være hovedsykehus. Det vil fortsatt være behov for å sende pasienter til andre sykehus, og det er ikke intern helsetrafikk på fly på mellom Sandnessjøen og Mo i Rana. Vedtaket vil derfor i liten grad endre trafikkgrunnlaget for ny lufthavn.

Den samfunnsøkonomiske analysen viser et tap på 1,0 milliarder kroner i netto nåverdi. Basert på en samfunnsøkonomisk vurdering frarådes derfor prosjektet ny lufthavn i Mo i Rana.

Analysen viser at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er avhengig av hvor stor trafikk man får på ny Mo i Rana lufthavn.

I tillegg er prisen på anbudet ventet å overstige estimert kostnad på 3,3 milliarder kroner totalt.

Næringslivet i Rana stiller med 150 millioner og Rana kommune med 4,5 millioner. Dette vil gi en kostnad for staten på 2,835 milliarder.

Med økte kostnader på andre byggeprosjekter vil antageligvis flyplassen bli dobbelt så dyr.

Flyplassen kan sammenlignes med er den nye storflyplassen i Hammerfest som blir 2.000 meter, altså 200 meter kortere enn storflyplassen på Mo I Rana.

Denne var estimert til å få en bygge kostnad på 5,37 milliarder kroner før diesel og kostnadene har skutt i været.

Det er ingen grunn til at kostnadene med flyplassen på Mo I Rana ikke skulle bli like dyr som den i Hammerfest.

Ny lufthavn med lengre rullebane muliggjør større og raskere fly, og et vesentlig bedre rutetilbud for Rana og kommuner i omlandet, som til sammen har 36 000 innbyggere.

Hvis man regner med Mosjøen og Sandnessjøen med omland vil ny lufthavn betjene ca. 65.000 innbyggere. Stortinget har i midlertidig vedtatt Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund skal beholde sine lufthavner.

Dette vil redusere passasjer grunnlaget betydelig i forhold til det som brukes som begrunnelse for behovet av en ny storflyplass på Mo I Rana.

Trond Christiansen