Nordland fylkeskommune har mye penger på bok til å bruke på fylkesveier. Regjeringen har levert og leverer nå i Nasjonal Transportplan (NTP) 18 milliarder kroner ekstra til å bedre fylkesveier. Dette kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom det vanlige inntektssystem. Allikevel klarer ikke fylkesrådet i Nordland å levere på fylkesvei.

I valgkampen gikk fylkesrådet i Nordland, som består av Ap, Sp, SV og KrF, ut og lovet nordlendingene at de skulle satse 1 milliard kroner på fylkesveier. Etter at valgkampen var over, ble denne lovnaden plutselig halvert. Nå forsvinner også de 100 millionene til fylkesvei i Steigen samt 70 millioner til Tosenveien.

Det har knapt vært mulig å nevne begrepene "økonomi" og "Nordland fylkeskommune" i samme setning uten at vi også får høre om et inntektsgrunnlag som er blitt strupet under dagens regjering. Det er historien fylkesrådet prøver å fortelle hver gang de kutter i bevilgninger til fylkesveier, utdanningslinjer legges ned, fergeruter kuttes eller billettpriser økes. Denne historien tror ikke nordlendingene på lenger!

Fylkesrådet i Nordland har aktivt valgt å sette penger på bok. Mindreforbruket har over mange år vært på 400 millioner. Pengene på bok har doblet seg de siste sju årene, til svimlende 1 mrd. kroner. Mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet hele tiden viser til et bortfall av inntekter for sju år siden, så nevner de ikke med et eneste ord økte statlige overføringer og ekstra inntekter fra Havbruksfondet. I tillegg gikk fylkesrådet i februar ut med en pressemelding om at de gikk med 212 millioner kroner ekstra i overskudd utover det store overskuddet de allerede hadde beregnet.

Dette viser at det er helt klart økonomisk ansvarlig å satse mer på fylkesveier. Men istedenfor å satse, roper heller Arbeiderpartiet og Senterpartiet på mer penger fra staten, som igjen er dine og mine penger. Men der er også et annet problem; fylkesrådet i Nordland klarer ikke å prosjektere fylkesveiene til planlagt tid noe som igjen skaper forsinkelser.

Regjeringens ekstrasatsing i NTP på 18 milliarder kroner ekstra til å bedre fylkesveier vil være med å ta ned det generelle vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, sørge for mer oppgradering og utbedring av fylkesveier som er viktig for næringslivet.

Med den langstrakte og varierte kysten og næring i hele landet, har vi sjømatbedrifter på de ytterste øyer og i fjordene våre. Sånn skal det fortsatt være. Mange av veiene til og fra disse bedriftene er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Det er ekstra utfordrende for lastebiler å frakte varer til bedriftene, og eksportere sjømat fra kysten og ut til markedene.

Det har vært jobbet lenge fra Nord-Norge for at staten skal ta mer ansvar for fylkesveier som er viktig for næringslivet, og vi mener det er helt riktig at staten gjør det. Det første skrittet for å få til det klarte vi i fjor da regjeringen opprettet en egen tilskuddsordning for næringsveier, der vi allerede i desember 2020 fikk utløst i underkant av 51 millioner kroner til næringsveier i Øksnes, Bodø, Herøy og Dønna. En av de viktigste forutsetningene for større vekst, bosetting og utvikling i nord er gode veier.

Den nye tilskuddsordningen vil være på 775 millioner kroner i gjennomsnitt per år i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan, før det økes i andre seksårsperiode med én milliard kroner, altså 1 775 millioner kroner i året fra 2028. Det er et skikkelig løft. Nå er det på tide at også fylkesrådet i Nordland tar sitt politiske ansvar og begynner å levere på fylkesvei!

Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe, Dagfinn Olsen, gruppeleder for Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe og Arne Ivar Mikalsen, gruppeleder for Venstres fylkestingsgruppe