Gå til sidens hovedinnhold

Ber om 87 millioner til fylkesveger – utbedringer i Vefsn blant de utvalgte

Fylkesrådet har søkt om ekstra statlige vegmidler.

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en ny tilskuddsordning for fylkesveger. Stortinget vedtok i fjor en ekstrabevilgning i ordningen på 400 millioner kroner, gjeldende for 2021. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener at de ekstra midlene til fylkesveg oppfyller to ting målsettinger.

– Vi har et enormt vedlikeholdsetterslep fra vi overtok fylkesvegene fra staten. Når vi nå får noe ekstra midler, vil vi kunne utbedre mer veg, men ikke minst er det med på å holde aktiviteten opp i et næringsliv som trenger all stimulans som er mulig i denne korona-tiden. Dette vil også komme lokale og regionale entreprenører til gode, argumenterer Norvoll i en pressemelding.

Hele Nordland

Fylkesrådsleder Norvoll sier man i søknaden om ekstra vegmidler har prioritert prosjekter over hele Nordland.

– For å få brukt midlene allerede i år, vil fokuset måtte være på å utvide allerede utlyste kontrakter og tre mindre vedlikeholdsprosjekt hvor mye av forarbeidet med planlegging og prosjektering allerede er på plass, forklarer fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Sårt tiltrengt

Alle landets fylkeskommuner er invitert til å søke på ekstramidlene i ordningen. Denne ekstra bevilgningen er rettet inn mot generelt vedlikehold av fylkesvegnettet.

– Vi søker om tiltak til en samlet sum på 87 millioner kroner. Det er 30 millioner kroner mer enn det stipulerte statlige tilskuddsbeløpet. Dersom vi kun mottar et mindre tilskudd, vil innsatsen i hvert enkelt prosjekt måtte reduseres tilsvarende, eventuelt brukes på de strekningene som får tilskudd, forklarer Norvoll.

Ny asfalt

Fylkesrådslederen mener likevel at de ekstra statlige midlene vil komme godt med, og vil merkes ute på fylkesvegene som nå blir oppgradert.

– Disse midlene kommer i tillegg til 150 millioner kroner som vi allerede har satt av til planlagt vedlikehold, og vil som nevnt gi enda flere kilometer asfalt og utbedringer. Vi snakker om stabilisering av partier som er utsatt for telehiv og humper, om reasfaltering, og for noen strekninger betyr det overgang fra grus til asfalt, avrunder fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Her er strekningene det er søkt tilskudd til:

Fylkesvei/strekningBeskrivelseKostnad eks. mva. (mill. kr)
Fv 7236/7240 VegaForarbeid med forsterkning og eventuell dypstabilisering + asfalt9
Fv 7326 Skotsmyr-Remma. VefsnForsterkning, dypstabilisering og asfalt.7,5
Fv 810 Altern -Straumbygda. RanaForsterkning, dypstabilisering og asfalt7,5
Fv 834 Løp-Festvåg. BodøForsterkning, dypstabilisering og asfalt. Flere Delstrekninger21
Fv 7608 Pollvegen. VestvågøyUtbedring grusveg. Fast dekke.22
Fv 7700 Åkenes. AndøyUtbedring grusveg. Fast dekke.10
Fv 7674 Lia – Alsvåg. ØksnesUtbedring av veg og sentrumstiltak som utbedring/etablering av fortau og G/S-veg. Forsterkning og asfaltering.10

Kommentarer til denne saken