Gå til sidens hovedinnhold

Ber FN om hjelp til å stoppe vindkraftverket på Øyfjellet

Motvind Norge mener den norske regjering bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov og ber sammen med Samerådet, FN om hjelp til å stoppe vindkraftindustri i Øyfjellet (Vesterfjellan) og øvrige reindriftsområder. 

"Regjeringen har gitt konsesjon for landets største vindkraftanlegg i Vesterfjellan. På bekostning av Jillen Njaarke reinbeitedistrikt og deres reindrift, er Wind AS og Aquila Capital gitt tillatelse til brutal industrialisering av fjellnaturen med 72 vindturbiner og 72 km veier, midt i gamle flytteleier og kalvingsland".

Det skriver Motvind i en pressemelding.

"Eolus Wind og Veidekke AS sitt arbeid med atkomstveien til fjells startet i desember 2019 og har pågått hele den mørke og harde snøvinteren, og uten at sakens formaliteter er på plass. Motvind Norge har i samarbeid med Samerådet skrevet til Special Rapporteur on the rights of indigenous people (OCHR), om regjeringens brudd på samiske rettigheter med frislipp av vindkraftindustri i reindriftsområder, særlig Øyfjellet (Vesterfjellan) på Helgelandskysten. I behandlingen av konsesjoner etter energiloven overholder den norske regjering ikke de konvensjoner og lovbestemmelser som er ment å verne om rettighetene til det samiske folket.Retten til reindrift og utmarksbruk er en viktig del av den samiske befolknings rett til å utøve sin kultur og sitt språk. ILO-konvensjon nr. 169 gir regjeringene ansvar for ved systematiske tiltak å verne urbefolkningenes rettigheter og garantere at deres integritet blir respektert. Reindriftsloven gir forbud mot å stenge reindriftens flytteleier. Samiske rettigheter er gitt vern i Grunnlovens § 108 og § 112.Naturmangfoldloven nevner natur som grunnlag for samisk kultur, prinsippet om at forurenser betaler, og føre-var-prinsippet som sier at kunnskapsmangel ikke er grunn for å la være å begrense eller hindre risiko for alvorlig eller irreversibel skade, og at det er en særlig plikt til å legge vekt på samisk kunnskap. Biomangfoldkonvensjonen omtaler tradisjonell økologisk kunnskap, fornyelser og praksis, (árbediehtu), som er en viktig del av samisk kultur og identitet.

FNs konvensjon mot rasediskriminering (ICERD), er gjort til norsk lov i Likestillings- og diskrimineringsloven, og kan ikke fravikes ved avtale. I tidligere klage til FN har Samerådet vist til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), artikkel 27. Konvensjonen er gjort til norsk lov i menneskerettighetsloven, som ved motstrid går foran bestemmelser i annen lovgivning, inkludert energiloven.Derfor ber vi nå FN om hjelp for å stoppe regjeringen Solbergs praksis der konsesjonsprosessene er brudd på norsk lov og internasjonale forpliktelser overfor samisk kultur, naturmangfold og bærekraftig utvikling."

Pressemeldingen er signert av Christina Henriksen, president i Samerådet, og Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge.

Les også

Nye demonstrasjoner mot vindkraft - prøver å stoppe arbeidet på Øyfjellet

Les også

Vindkraftverket i Vesterfjella: – Står trygt, men er litt bakpå

Kommentarer til denne saken