For å avklare en ting først; dialog er en toveis kommunikasjon, og ikke det samme som enighet.

Jeg registrerer at stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) fremholder at "det er etablert god dialog med fiskeriinteressene i «Træna Vest». Det er i beste fall en misforståelse fra Lyngedal sin side. Olje- og gassklynge Helgeland har gjennomført et møte med Nordland Fylkes Fiskarlag. Møtet var et informasjonsmøte fra deres side, der fiskerne sine interesser på ingen måte var diskutert, men skulle tas med i det videre arbeidet.

Det er gledelig å lese Olje- og Energiminister Tina Bru sitt utsagn i lokalpressen på Helgeland; «Jeg er opptatt av at utviklingen av havvindprosjekter må skje i en god og konstruktiv dialog med fiskerinæringen. «

Dette ønsker Nordland Fylkes Fiskarlag velkommen. En god og konstruktiv dialog til det beste for alle, men, og det er et stort men. Denne dialogen har tidligere vist at fiskernes interesser i stor grad har blitt tilsidesatt i spørsmål om tilgang til areal.

Langs hele kysten av Nordland, ja for den saks skyld Nord-Norge, er det mange fiskere som i all hovedsak lever av det «heimhavet» har å tilby. Det er ikke som Lofotfiske, hvor fisken står tett og en kan gjøre gode fangster på kort kort tid. Det er behov for arealer for å kunne drive en fangst som er drivverdig.

Nordland Fylkes Fiskarlag melder en dyp bekymring for stadig raskere beslutninger om arealbeslag av havområder uten at de er godt nok konsekvensutredet. Dette er en farlig utvikling som i all hovedsak går ut over de lokale fiskerne lags kysten.

Nordland Fylkes Fiskarlag er bekymret for den utviklingen som vi nå ser. Det kan virke som om de som skal bestemme i dette landet har glemt litt av historien. Hvordan var det for 30 års siden? Ute av syne ute av sinn, da kunne en dumpe det meste i havet uten at en var klar over konsekvensene. Nå er det ikke søppel som blir kastet på sjøen, men alle de kontroversielle sakene kan vi bare flytte til havs så er problemet løst. Vi kan ikke være så historieløse at løsningen på problemer på land er å flytte de til havs.

Villfiskbestanden som er stedbundet, er en fornybar ressurs som gir lokal verdiskapning, noe den har gjort i mange hundre år, og noe den skal fortsette med i all overskuelig framtid. Så det vil være et feilgrep å flytte vanskelige avgjørelser til havs. Nordland Fylkes Fiskarlag ville gjerne sett en like frisk satsning på hvitfisknæringen langs kysten som det alle knives om på havvind og havbruk. Kanskje ville eksportverdien av norsk villfanget fisk vært det dobbelte av hva den er i dag.

Vi er åpen for dialog, men aksepterer ikke å bli tatt til inntekt for god dialog og enighet om havvind i Træna Vest. Havet er levebrødet for fiskerne og det er ekstra sårbart for kystfiskerne langs kysten av Nordland.