Etter at Høyesterett i oktober slo fast at urfolks rettigheter er krenket i forbindelse med vindkraftutbyggingene i Roan og Storheia i Fosen i Trøndelag, har det vært nesten stilt fra konsesjonsgiver Olje- og energidepartementet (OED). En rund uttalelse om at urfolks rettigheter skal respekteres er det eneste som har kommet.

Vindkraftmotstandere mener saken i Trøndelag er overførbar til utbyggingen i Vefsn, og at konsekvensen må bli ei reversering av utbyggingene begge steder.

Åshild Pettersen (SV) mener Vefsn kommune må gjøre en innsats for å finne ut hva konsekvensene av høyesterettsdommen kan bli lokalt. I en interpellasjon i onsdagens kommunestyremøte oppfordret hun kommunen til å ta kontakt direkte med OED, for å være forberedt på en mulig stor økonomisk nedtur.

Frykter økonomisk blåmandag

I sin interpellasjon framholdt Pettersen at det er viktig at staten og kraftbransjen tar lærdom av Fosen-dommen. Hun tror også at den vil få innvirkning på hele det norske konsesjonssystemet. For Vefsns del er Pettersen redd for at det skal bli en real økonomisk blåmandag, hvis det viser seg at vindkraftutbygginga blir reversert.

– Vefsn kommune har vært positive til utbygginga i Vesterfjella, men vi er nå bekymret over at høyesterettsdommen kan medføre konsekvenser også for dette prosjektet. Hvis så er tilfelle vil dette medføre tap av inntekter for Vefsn kommune, og kommunen må da vurdere å fremme erstatningskrav mot staten, uttalte Pettersen.

I et fellesforslag med Rødt foreslo Pettersen at ordføreren prompte tar affære og sender en forespørsel til OED der man ber om å få vite hvilke konsekvenser Fosen-dommen får for oss.

Vil vente og se

Ordfører Berit Hundåla (Sp) er ikke bekymret for konsekvensene av Fosen-dommen for vindkraftutbygginga i Vefsn. Hun akter heller ikke å sette seg ned og skrive brev til OED med det første.

– Problemstillingen Høyesterett har tatt stilling til i Trøndelag er annerledes enn i Vefsn. Her er det ikke snakk om tapte vinterbeiter, men ei flytte- og sankelei. Her forventer jeg at utbygger og reindrifta kommer til enighet. Jeg ønsker ikke å sende brev til OED nå, eller forskuttere hva utfallet blir for Vefsn, sa Hundåla.

Videre fortalte ordføreren at kommunen ikke har hørt noe som helst fra staten vedrørende eventuelle konsekvenser lokalt.

– Økonomisk uansvarlig?

I en replikk gikk Pettersen så langt som å betegne det som økonomisk uansvarlig av kommunen å være passiv i en situasjon hvor store inntekter kanskje står i fare for å forsvinne. Dette fikk Bjørn Larsen (FrP) til å tenne.

– Jeg kan ikke tenke meg til at ei investering på fire og en halv milliarder kroner kommer til å bli nedmontert. Jeg tror heller ikke det er slik at konsekvensene av denne dommen blir endret på noen måte ved at vi sender et brev til OED, tordnet han.

Larsen påpekte også at det til syvende og sist er departementet som har ansvaret for å få fram enighet mellom utbygger og reindrifta, ikke Vefsn kommune. Ikke overraskende hadde Larsen i tillegg et helt annet syn på hva økonomisk uansvarlighet egentlig er.

– Det som virkelig ville vært økonomisk uansvarlig er hvis vi nå begynte å hyre inn advokater til 2.500 kroner timen for å gjøre et arbeid som sannsynligvis er helt unødvendig, sa han.

Fellesforslaget til Rødt og SV om å purre på OED falt mot to stemmer.