Under overskriften «Sp-Siv med brannfakkel om bjørn – Noah-Siri kaller forslaget tåpelig» i Avisa Nordland 5. august, hevder Noahs leder Siri Martinsen at Senterpartiet ikke bryr seg om naturmangfold og vil prioritere næringsinteresser over vern av natur. Det viser bare hvor lite Noah har forstått om beitenæringas betydning.

I flere tusen år har vi holdt husdyr i Norge. Utnyttelse av utmarka har resultert i naturtyper med et høyt mangfold av planter og insekter. Naturbeitemark karakteriseres av lavvokst vegetasjon med urter og gress, et resultat av lang tids beite. Dette er et av de viktigste habitatene for mange insekter, blomster og sopper, og mange av disse er truet. Mange lavtvoksende planter er avhengig av landbruksdrift eller beitedyr, de må ha det åpent og lyst for å vokse. Dersom vegetasjonen blir for høy og tett, forsvinner de. Fortsatt utnyttelse av utmarka gjennom beiting er derfor helt nødvendig for å bevare disse artene.

Åpne landskap reflekterer også mer solinnstråling (større albedo-effekt), mens skog absorberer mer. Ved gjengroing vil mer sollys tas opp og gi temperaturøkning. Studier viser også at beite stimulerer karbonlagring i jord. Beiting er altså bra for klimaet.

Beiting i utmark gir utnyttelse av områder som ikke kan nyttes til annen matproduksjon. Drøvtyggerne kan nyttiggjøre seg gresset og dermed produseres mat. Kun 3% av Norges arealer er dyrket mark. Skal vi klare å produsere mat til landets befolkning, må også utmarksressursene utnyttes. Utmarksbeite er god dyrevelferd, samtidig som vi utnytter en viktig ressurs.

Beitenæringene i Nordland er viktige for matproduksjon, naturmangfold og utnyttelse av ressurser. Men de er truet av rovdyr, og tapene er nå så store at drifta ikke er bærekraftig lenger. Spesielt er reindrifta rammet. Om vi mister reindrifta nå, vil vi også miste en viktig kulturnæring og viktige kulturbærere. Senterpartiet er ikke imot rovdyr, men mener at trykket fra rovdyrene nå er blitt for stort for beitenæringen. Vi mener også at Nordland har fått for stor andel av rovdyrene, og at det derfor ikke er plass til bjørn i tillegg.

Den todelte målsettingen for norsk rovdyrpolitikk innebærer at man skal avveie hensynet til rovvilt opp mot hensynet til beitenæringene og det biologiske mangfoldet som er avhengig av beiting. Dette skjer ikke i dag. Erfaringer viser at rovviltforlikene ikke blir fulgt opp i praksis.

Senterpartiet vil opprettholde utstrakt beitebruk og annen utmarksbruk i hele landet. Det er derfor helt riktig av Siv Mossleth å være krystallklar på at vi behøver en bedre rovviltforvaltning.