Gjeldende IA-avtalen forlenges med to år


Onsdag 2. november kom gladnyheten om at avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) forlenges. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å reduser sykefraværet og frafall i arbeidslivet.


IA-avtalen som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler. Det har tatt tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er ikke ferdigstilte og ved å la virkemidlene få virke lengre, vil eventuelle endringer kunne vurderes på et bedre grunnlag.


Den første intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsmiljø ble undertegnet i 2001. Her slås det fast at den enkelte arbeidsplass er hovedarena for arbeidet med avtalens målsettinger. Målsettingene er å forebygge sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet. Gjennom å jobbe godt med sykefraværsarbeid og systematisk med forebyggende arbeidsmiljøarbeid, skaper virksomhetene gode arenaer for inkludering i arbeidslivet.


En av forutsetningen for å lykkes med IA-avtalens mål er et godt samarbeid mellom partene på arbeidsplassen. Tillitsvalgte, verneombud og ledelsen jobber sammen for å utvikle og/eller forbedre egen arbeidsplass. Et trygt, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv og samarbeidet mellom partene på arbeidsplassen er derfor viktig. I det norske arbeidslivet utøves partssamarbeidet på ulike nivå. Samarbeidet utøves på den enkelte arbeidsplass til samarbeidet på sentralt nivå hvor IA-avtalen forhandles og signeres.


Vi har også samarbeid på regionalt nivå, men i forbindelse med inngåelsen av ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2019 - 2022, ble de fylkesvise IA-rådene lagt ned. I Nordland ønsket vi imidlertid å fortsette det gode partssamarbeidet i fylket for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv i Nordland. I forlengelsen av ny avtale ble rådets mandat utvidet og navnet endret til Arbeidslivsrådet i Nordland. Rådet involverer og engasjerer seg fortsatt i IA-avtalen, men også i andre arbeidslivs- og velferdsrelaterte utfordringer og problemstillinger. Dette helt i tråd med vektleggingen som gjøres i forlengelse av avtalen hvor myndighetene og partene i arbeidslivet skal drøfte hvordan de sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.


I NAVs Bedriftsundersøkelse 2022 svarer 31 % av de spurte bedriftene at de har problemer med å få tak i arbeidskraft med rett kompetanse. Videre svarer bedriftene i Nordland at de kunne ansatt 4918 flere i 2022 om de fikk tak i personer med riktig kompetanse. Vi har svært lav ledighet i Nordland, samtidig har vi landets høyeste sykefravær. I et fylke hvor vi må kunne si vi har knappet på arbeidskraft blir det særlig viktig å beholde de vi allerede har i jobb. Vi må ta i bruk avtalens virkemiddel og jobbe mot målene i denne. Grunnfundamentet for å lykkes er et godt partssamarbeid på den enkelte arbeidsplass. Det er ute på den enkelte arbeidsplass denne jobben må gjøres. I avtalens virkemiddelpakke ligger mye hjelp til selvhjelp i form av kunnskap, kompetanse og gode verktøy. Mye av dette er samlet og tilgjengeliggjort på nettsiden Arbeidsmiljøportalen.no. Partene på arbeidsplassen må sammen jobbe for å identifisere risikoforhold og jobbe fram gode tiltak for å redusere arbeidsmiljøbelastningen. Som en ekstra støtte i dette arbeidet har NAV Arbeidslivssenter Nordland IA-rådgivere rundt om i Nordland som i samarbeid med partene på den enkelte arbeidsplass skal bidra til å skape et arbeidsliv med inkluderende arbeidsmiljø hvor alle som vil og kan skal få jobbe. På denne måten bidrar vi til økt sysselsetting gjennom å forebygge sykefravær og hindre frafall.


Arbeidet med å redusere sykefraværet og frafall i arbeidslivet krever innsats på bred front. Vi har hatt avtalen om et inkluderende arbeidsliv nå i over 20 år. Det har vært mye læring gjennom disse 20 årene og videre fremtidig innsats bygger på erfaringene vi har gjort oss så langt. Erfaring viser også at innsatsen er ferskvare og ingen kan gjøre jobben aleine.


Arbeidslivsrådet i Nordland er fornøyd med at IA-avtalen forlenges og jobben med å nå målene i avtalen kan fortsette. Det er viktig for den enkelte arbeidstaker, for virksomhetene og for oss som samfunn.


Arbeidslivsrådet i Nordland v/

Liss Eberg, Spekter

Rita Lekang, LO

Mona Halsbakk, KS

Merete Danielsen, Delta

Hans Petter Nilsen, avdeling for kommunikasjon og brukerveiledning, Arbeidstilsynet

Siw Lauritzen, NAV Arbeidslivssenter Nordland