(iSandnessjøen)

I et leserinnlegg i Helgelandsblad svarer representanten Einar Meisfjord i Leirfjord Arbeiderparti opp et leserinnlegg fra Robert Blomsø. Sistnevnte beboer i Leirfjord.

Representanten Meisfjord presenterer et noe overraskende svar hvis man tar et tilbakeblikk på det budsjettet Arbeiderpartiet i Leirfjord la fram 16 des 2020.

I Arbeiderpartiet sitt budsjettforslag ble det foreslått å legge ned både skoler, SFO og barnehager i kommunens grender for å styrke tilbudene på Leland. Dette avverget Leirfjord Senterparti gjennom et felles budsjettforslag med Rødt og FRP.

Dersom Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for sitt budsjettforslag ville oppvekstsentrene i grendene vært nedlagt og et nedtrekk av 25 årsverk hadde vært en realitet.

Vedtatt budsjett bevarer oppvekstsentrene og har et betydelig lavere nedtrekk av stillinger.

Som representanten Meisfjord beskriver er det fra høstens barnehageopptak et betydelig antall ledige barnehageplasser i kommunen. Dette er en problemstilling de fleste er kjent med. Barnehagen på Leland er bygget ut med en kapasitet som har dekket kommunens behov for barnehageplasser i noen år med høye fødselstall.

Kommunen øker nå også kapasiteten på LBU for å møte de samme høye fødselstallene.

I budsjettet for 2021 ble det forutsatt å legge ned to avdelinger for å tilpasse antall avdelinger etter det reelle behovet for barnehageplasser. Dette ble i vedtatt budsjett tatt med som en forutsetning uten å legge ned oppvekstsentrene.

I vedtatt budsjett er det ei heller forutsatt å redusere åpningstider i barnehagene og SFO.

Det ble i kommunestyremøte 07.06.21 tvunget fram en vedtektsendring som gir anledning til å redusere åpningstidene. Dette ble tvunget fram med en argumentasjon fra administrasjonen om at kommunen nå driver med planlagt overtid. Noe som er ulovlig. Vedtaket er fra Senterpartiet ikke ment å være varig, men å skal bestå til det er kartlagt hvilke tiltak som må settes inn for å drive lovlig.

Dette er langt på vei allerede løst innenfor dagens rammer og ny sak knyttet til åpningstider i barnehagene vil bli lagt fram til politisk behandling i kommende kommunestyremøte.

I Arbeiderpartiets budsjett ble det foreslått å legge ned 2 barnehageavdelinger og i tillegg skulle dem legge ned 2 oppvekstsenter med barnehageavdelinger.

Dette ville gitt for få barnehageplasser i kommunen. Det ble av Arbeiderpartiet med andre ord lagt fram et urealistisk budsjett som ikke ville latt seg gjennomføre. Dette beskriver Leirfjord AP som å ta ansvar for en forsvarlig økonomistyring.

Representanten Meisfjord presenterte et grundig innlegg i budsjettmøtet før julen 2020 der han viste tydelig uttrykk for å være motstander av et bolystprosjekt ved å gå så langt som å si at et bolystprosjekt skaper dårlig selvtillit hos kommunens innbyggere.

I sitt leserinnlegg forsøker Meisfjord å betrygge kommunens innbyggere med at Arbeiderpartiet skal styrke oppvekstsektoren. Argumentasjonen til Meisfjord er i beste fall villedende og underbygges med å sette kommunens bolystprosjekt i et negativt lys med en knyting til at det skal brukes svimlende summer til bolyst istedenfor å ivareta kommunens innbyggere og ansatte.

En sammenblanding av tall fra kommunens driftsbudsjett og kommunens investeringsbudsjett.

I vedtatt budsjett er det kun avsatt årlig kr 200 000,- over drift til bolyst.

I samme budsjett er det avsatt 18,5 millioner fordelt over flere år til investering i Infrastruktur. En investering for å tilrettelegge vei, vann og avløp til attraktive boområder i kommunen. En investering som er forutsatt gjennomført med låneopptak og som skal nedbetales gjennom økt bosetting og avgifter for tilkopling av vann og avløp til nye boliger.

Bolystgruppen består av en gruppe politikere som skal framskaffe innspill fra kommunens innbyggere for hva som skaper bolyst, samt å kartlegge mulige tomter i kommunen som kan gi tilflytting og vekst i kommunens befolkningstall istedenfor den nedgangen vi nå opplever.

Gruppen har også som mandat å lage en presentasjonsvideo for Leirfjord som viser hva kommunen har å by på. Dette for å skape økt turisme, styrket næringsliv, så vell som tilflytting.

Ytre Helgeland opplever en optimisme og vekst i flere næringer, samt at det planlegges et nytt Hovedsykehus for hele Helgeland med flere hundre nye arbeidsplasser i Sandnessjøen og omegn. Her må Leirfjord kommune være framoverlente og legge til rette for å styrke oss som en attraktiv bokommune med byggeklare tomter og gode tjenestetilbud i hele kommunen.

Dette jobber Leirfjord Senterparti for.