Sett utenfra kan det som skjer rundt Helgelandssykehuset kanskje oppfattes som en krangel mellom to parter - nord og sør for Korgfjellet. Det som i virkeligheten foregår er at ledelsen i Helgelandssykehuset setter sykehusets omdømme i fare, slik at pasientgrunnlaget for Helse Nord svekkes. Det er viktig å huske, både i Bodø og i Tromsø, at St. Olav i Trondheim framstår som et større, bedre og nærmere sykehustilbud for helgelendingene på Sør-Helgeland enn sykehusene i Bodø og Tromsø.

Enda verre er det at motivet for noen i ledelsen i Helgelandssykehuset ser ut til å ville sabotere helseminister Høies vedtak. En ledelse som er lønnet og betalt fra det offentlige for å effektuere vedtak fattet av overordnet myndighet, og skape et best mulig helsetilbud for helgelendingene.

I Norge er det fritt sykehusvalg. En sak jeg er trygg på, og det er at alle innbyggerne på Helgeland er like opptatt av pasientsikkerhet. I dette lys er hele Helgeland «i samme båt.» Skulle det som over tid har foregått i ledelsen i Helgelandssykehuset lede til at pasientgrunnlaget svekkes, igjennom at pasienter på Helgeland velger andre sykehus, vil økonomien i helseforetaket svekkes. Dette er ingen bagatell, fordi det vil kunne føre til at Helgelandssykehuset 2027 skyves ytterligere ut i tid, med den konsekvens at pasientsikkerheten vil utfordres. Det er ingen tjent med.

Det er ikke slik at Helse Nord har ubegrenset med midler. Også av den grunn må Helse Nord ta godt vare på alle sine «kunder.» Faktum er at Helgelandssykehuset 2027 kun er ett av flere store prosjekter som Helse Nord skal investere i. I tillegg til Helgelandssykehuset står Finnmarkssykehuset, UNN og Nordlandssykehuset foran store nåværende og framtidige investeringer. Alle disse foretak er del av Helse Nord. Investeringene skal gjennomføres samtidig som ordinær drift skal opprettholdes.

I arbeidet med Helgelandssykehuset 2027 er det viktig å tenke langsiktig, kanskje så langt fram som 30 år. Med dette som utgangspunkt mener Alstahaug Ap at folket på Helgeland, som følge av Høies vedtak, må få et stort nytt moderne sykehus i Sandnessjøen. Selv om dagens bygningsmasse svarer opp dagens krav, så mener vi at bestillingen fra folket på Helgeland må være et nytt moderne sykehusbygg tilrettelagt for framtidig sykehusdrift. Allerede dagens ramme for Helgelandssykehuset 2027 på 2.5 milliarder kroner kan synes for liten, og gir grunn til bekymring. Da er det særdeles viktig at pasient grunnlaget til Helgelandssykehuset opprettholdes. Vi i Alstahaug Ap er derfor glade for at Helse Nord nå er tettere på prosjekt Helgelandssykehuset 2027, enn de noen gang tidligere har vært. Den siste tids hendelser viser med all tydelighet et absolutt behov for det.