(iSandnessjøen)

Med fristen for å melde inn tomtealternativer ved utgangen av måneden, har Alstahaug kommune fredag meldt inn følgende tomter i prioritert rekkefølge:

  1. Rishatten
  2. Radåsmyra
  3. Dagens sykehustomt

For å presentere tomtene best mulig har Alstahaug kommune tatt med illustrasjoner på de to sistnevnte tomtene.

Alternativ 1 – Rishatten

I brevet til Helgelandssykehuset skriver Alstahaug kommune følgende om tomtealternativet på Rishatten:

Størrelsen på tomten tilfredsstiller med god margin kravet gitt i forutsetningsnotatet (størrelsesorden 20-30 dekar). Tomten vil også kunne romme et bygg på ca. 30 000 kvm BTA.

Tema Aktsomhet og klimatilpasning med tema støy, eksosutslipp og vindpress fra rotorbladene helikopter er ikke utredet i silingsrapporten. Med forholdsvise store avstander til nærmeste bebyggelse antas det å være muligheter for plassering av helikopterlandingsplass og evt. parkeringshus sørvest for bygningsmassen slik den er antydet i vedlagte illustrasjon.

Tomten er ikke i konflikt med særlig viktige nasjonale interesser.

Alternativ 2 – Radåsmyra

Kommunen skiver:

Størrelsen på tomten tilfredsstiller med god margin kravet gitt i forutsetningsnotatet (størrelsesorden 20-30 dekar). Tomten vil også kunne romme et bygg på ca. 30 000 kvm BTA.

Sjekkpunkt Aktsomhet og klimatilpasning, med tema støy, eksosutslipp og vindpress fra rotorbladene helikopter er ikke utredet i silingsrapporten. Med forholdsvise store avstander til nærmeste bebyggelse antas det å være muligheter for plassering av helikopterlandingsplass sørvest for bygningsmassen slik den er antydet i vedlagte illustrasjon.

Tomten er ikke i konflikt med særlig viktige nasjonale interesser.

Under tema Risiko og sårbarhet i silingsrapporten er det kommentert - Ingen kjent skredfare, men det bør utføres grunnundersøkelse for å avklare evt. fare for kvikkleire før bygging planlegges. Det foreligger nå grunnundersøkelse av 29.01.21 utført av Multiconsult Norge AS. Undersøkelsen viser telefarlige løsmasser av silt/leire, men det er ikke påvist kvikkleire eller sprøbruddsmateriale. Det konkluderes på denne bakgrunn med at grunnforholdene generelt vurderes egnet for tiltaket, med noen hensyn/tilpasninger.

Alternativ 3 – Dagens sykehustomt

Kommunen skriver:

Størrelsen på tomten tilfredsstiller med god margin kravet gitt i forutsetningsnotatet (størrelsesorden på 20-30 dekar). Tomten vil også kunne romme et bygg på ca. 30 000 kvm BTA. Dette arealkravet vil også kunne tilfredsstilles uten å regne med areal til Bjarnetjønna skole.

Tema Aktsomhet og klimatilpasning med tema støy, eksosutslipp og vindpress fra rotorbladene helikopter er ikke utredet i silingsrapporten.

Tomten er ikke i konflikt med særlig viktige nasjonale interesser.