Åpent brev til Alcoa Norway og Alcoa Mosjøen.

Alcoa i Mosjøen har en avtale med Eolus Wind Norge AS om å kjøpe hele strømproduksjonen fra Øyfjellet vindkraftverk. Fra det står ferdig og femten år framover. Sterkt subsidiert, bl.a. med Garantinstiruttet for Eksport Kreditt (GIEK) involvert. Aluminiumsverket har deretter vært en sterk pådriver for å få vindkraftverket bygget. Med flere forklaringer, som f.eks. at denne strømmen trengs for videre utvikling av verket, for å sikre arbeidsplassene med ny næringsutvikling, og den daglige drift. Merkelige forklaringer, når vi vet at ustabil vindkraft er ubrukelig i dette smelteverket, og at det som kommer ut av vindkraftverket kun en brøkdel av Alcoas behov. Kan forklaringen være at hensikten med denne avtalen er den aller vanligste i næringslivet: «Handle billig og selge dyrt». Med forventning om at strømprisen vil øke framover til vanlige kunder.

Men det alvorligste ankepunktet kommer fram, når jeg fikk oversendt det som Alcoa Corporation ga ut i mars 2019: «MENNESKERETTIGHETSRETNINGSLINJER»

Her kan vi lese:

«Vi anerkjenner og respekterer mangfold, kulturer, skikker og verdier til lokalsamfunnene hvor vi driver og tar hensyn til deres behov, problemstillinger og ambisjoner om arv og tradisjoner. Videre anerkjenner selskapet å ha innvirkning på slike lokalsamfunn. Vi er forpliktet til å samarbeide med interessenter i de samfunnene for å sikre at vi lytter til, lærer fra og tar hensyn til deres synspunkter når vi driver vår virksomhet.»

Alcoa kan umulig være ukjent med de konsekvensene bygging av Øyfjellet vindkraft har for sør-samisk kultur, reindrift og deres næringsliv. En utredning gjennomført av «Stiftelsen Protect Sapmi» om konsekvensene, konkluderte med at: «Hele eller store deler av Jillen Njaarke reinbeitedistrikt må legge ned virksomheten hvis denne utbyggings-planen blir gjennomført.»

Med andre ord; en kulturell næringsvirksomhet som har funnet sted uavbrutt og dokumentert siden 1600 – tallet vil bli ofret, for at Alcoa enten skal tjene eller spare penger på en liten skvett strøm. I et område i Nordland som har et overskudd på flere ganger Verkets behov.

I en pressemelding fra Regjeringen.no i oktober 2017, kan vi lese:

«For mange er dei samiske språka den viktigaste kulturberaren for det samiske folket. Samtidig er dei samiske språka små og sårbare, spesielt sørsamisk og Lulesamisk. Storsamfunnet må bidra til at desse blir tatt vare på, påpeiker statsråd Jan Tore Sanner.»

I tillegg til dette, blir Alcoa medvirkende til å bryte Grunnlovens § 108, ILO-Konvensjonen nr. 169, artikkel 14.1 som Norge har ratifisert som første stat, og FN sin konvensjon om urfolks sivile og politiske rettigheter. Også ratifisert av Norge.

Mine spørsmål til Alcoa er derfor:

Synes Alcoa i Mosjøen at det er helt i sin orden å bryte egne retningslinjer, den Norske Grunnloven og to ratifiserte internasjonale konvensjoner, for å tjene litt ekstra?

Eller kan Alcoa Mosjøen vise mot og redelighet ved å trekke seg ut av dette kunde- og pådriverforholdet for å spare sitt eget rykte, nasjonalt og internasjonalt?