Kommentar om plassering av rekruttskole langtidsplan forsvarssektoren 2021-2023 prop. 62 S

Det er gledelig at det ikke foreslås ytterligere endringer av basestruktur. De endringer som ble igangsatt i foregående og nåværende langtidsplan ser vi allerede ikke vil nå de «besluttede» innsparingsmålene. Det er store overskridelser for å få på plass infrastruktur og EBA (Eiendom, bygg og anlegg).

I tillegg kommer store saneringskostnader der det skal nedlegges hvis det i hele tatt realiseres. Flere «nedlagte» baser endrer status for å «kunne understøtte og motta allierte forsterkningsstyrker», dog med økte kostnader som resultat.

Å samle all rekruttutdanning hæren til indre Østfold og Terningmoen, som er et sted med høy militær belastning i dag, er en svært underlig tilnærming. Lokalbefolkning strekker seg allerede langt til fordel for militær aktivitet i området. Rekruttene må kjøres flere mil til og fra skytefeltene som er belastet med mange samtidskonflikter allerede.

Ca. 20 prosent av arbeidsstyrken i Elverum Kommune er Statsansatte, Forsvarsansatte på blant annet Terningmoen er en betydelig del av dette. Statsansatte utgjør ca. 10 prosent av arbeidsstyrken i Vefsn kommune. Forsvarets andel av dette er ca. 40 ansatte på Drevjamoen.

Følges veilederen til Statlige etableringer er det all grunn til at en ny rekruttskole bør etableres på Drevjamoen.

På kort og mellomlang sikt er det meget utfordrende og viktig å rekruttere nok soldater til styrkestrukturen også til HV i distriktene som hører hjemme nettopp i og fra distriktene.

Å fylle en rekrutt skole på indre Østlandet med hovedsakelig rekrutter sør for Dovre, med dårlig demografisk spredning, er en svakhet for Hjemmevernet (HV) som på grunn av volum er en av bærebjelkene i Norges forsvar i dag.

En egen rekruttskole for landmakten plassert midt i Norge på Drevjamoen vil være en riktig avgjørelse.

Drevjamoen har gode skytefelt med ledig kapasitet i gåavstand fra leir, noe som også er flott i et miljø perspektiv.

Vi trenger i fremtiden et effektivt HV med innsatsstyrker. HV har soldatmengden de andre forsvarsgrenene mangler, men vi trenger ett HV med stabil tilgang på soldater som har lokal forankring.

For NTL Forsvar Mosjøen; Jan-Kjetil Grøftrem, leder.